Menu

Informatie

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.
Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). 

Overzicht regels WGBO

• het recht op informatie door de hulpverlener
• toestemming voor een medische behandeling
• inzage in het medisch dossier
• het recht op een tweede mening of second opinion
• vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen 
• recht op privacy

Klachtenprocedure:

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen nut om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.
Bemiddeling: Ik ben lid van de beroepsvereniging van vrijgevestigd psychotherapeuten, de NVVP (Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten). Ik verricht mijn werk volgens de beroepscode van de NVVP.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de beroepscode van de NVP (Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten).

Psychotherapeut is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door iemand die ingeschreven staat als psychotherapeut in het BIG-register. Een geregistreerde psychotherapeut is gebonden aan beroepsethische regels, vervat in de beroepscode voor psychotherapeuten. De Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie ziet er op toe dat de beroepsethische regels worden nageleefd en is gerechtigd een maatregel op te leggen, indien een psychotherapeut zich niet aan de regels houdt.
Een BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut valt onder het Tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Geheimhouding van uw gegevens:

Mensen die vanwege hun beroep met medische gegevens werken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen mogen verstrekken. Voor verschillende soorten beroepen gelden verschillende soorten geheimhoudingsplicht.

Voor psychotherapeuten geldt het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. Bij het gebruiken en verstrekken van medische gegevens hoeft overigens niet altijd een arts betrokken te zijn. Ook organisaties buiten de gezondheidszorg kunnen medische gegevens gebruiken en uitwisselen, mits de WBP of een andere wet daarvoor de basis biedt.

Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dat betekent dat er nooit zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat er in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegeven, zelfs niet over de vraag of u hier onder behandeling bent. Indien u dat wenst kan een partner of een ouder meekomen naar een gesprek. 
Als het gaat om doorverwijzing of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (bijvoorbeeld huisarts, RIAGG, maatschappelijk werk, psychiater of bedrijfsarts) mag deze informatie alleen worden gegeven als u eerst daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven. Als u dat wilt, kunt u deze informatie eerst zelf inzien.   

De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval waarbij mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hij of zij heeft geen toestemming van u nodig voor overleg met collega’s (die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben). De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw psychotherapeut te overleggen. 

Links 

Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten

Nederlandse vereniging voor psychotherapie

Vereniging EMDR Nederland

Vereniging vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie

Nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie

Nederlandstalige voor trauma psychotherapie

Vereniging voor cliënt gerichte psychotherapie