Menu

Werkwijze

Aanmelding:

Op dit moment kunnen er geen nieuwe patiënten worden aangenomen.

U kunt zich aanmelden met een verwijsbrief van uw huisarts en/of een medische specialist. Vervolgens kunt u contact opnemen met de praktijk voor de eerste afspraak. Dit kan telefonisch of via e-mail.  Zonder gespecificeerde verwijsbrief van uw huisarts en/of medische specialist kan de behandeling niet vergoed worden.

Geldige verwijsbrief:

Doorverwijzing moet plaatsvinden via de huisarts of een medisch specialist.
In uw verwijsbrief moet de volgende informatie (verplicht) duidelijk vermeld staan:

1- Uw volledige personalia

2- Verwijzing dient gericht te zijn aan mij (Psychotherapiepraktijk Tabesh)

3- Onderscheid tussen B-GGZ en S-GGZ

4- Duidelijke beschrijving van de problematiek

5- AGB-codes van de huisarts /medische specialist (persoonlijk en praktijk)

Wachttijd:

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Zodra er meer ruimte komt, zal  het vermeld worden op deze pagina.

Als ik u niet binnen de bovengenoemde termijn in behandeling kan nemen, verwijs ik u door naar een andere collega in de buurt. U kunt zelf ook verder zoeken via www.nvvp.nl  

Intake en indicatiestelling:

Na de aanmelding vindt een wederzijdse kennismaking plaats en vervolgens de intakegesprekken. De intake bestaat uit 2-3 gesprekken., waarin met u wordt uitgezocht wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat u er zelf al aan gedaan heeft. Er wordt daarnaast gekeken naar de voorgeschiedenis en de huidige levenssituatie en diens effect op uw huidige klachten.De intakefase wordt afgesloten met de indicatiestelling: er wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen in de intakefase.

Na de intake en bij afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan aan de verwijzer/huisarts over de voortgang en behaalde resultaten. Na afsluiting van het behandelcontact wordt een verslag van de behandeling gedurende 15 jaar bewaard, zoals bepaald vanuit de wet. U kunt als cliënt echter uitdrukkelijk verzoeken om vernietiging ervan.

Behandeling en evaluatie:

Als we samen tot het besluit komen om een behandeling te starten, stel ik samen met u  een behandelplan op. Er wordt naar gestreefd het behandelplan zo concreet en duidelijk mogelijk te formuleren. Gedurende de behandelperiode bespreek ik met u regelmatig de voortgang van de behandeling bijvoorbeeld of we nog op de goede weg zitten, wat er nog meer nodig is en uiteindelijk wanneer we de behandeling kunnen afsluiten. Door middel van het afnemen van  vragenlijsten bekijk ik samen met u of uw aanmeldingsklachten verminderd zijn. 

Effectmeting:

Om inzicht te krijgen in de werking van de therapie, verricht ik effectmetingen. Dit betekent dat ik bij de aanvang, midden in de therapie en bij het afsluiten van de behandeling, passende vragenlijsten afneem. De resultaten van de metingen worden direct met u besproken.