Menu

Werkwijze

Aanmelding:

Op dit moment kunnen er geen nieuwe patiënten worden aangenomen.

U kunt zich aanmelden met een verwijsbrief van uw huisarts en/of medisch specialist. Vervolgens kunt u contact opnemen met de praktijk voor een eerste afspraak. Dit kan telefonisch of via e-mail.  Zonder gespecificeerde verwijsbrief van uw huisarts en/of medisch specialist kan de behandeling niet vergoed worden.

Geldige verwijsbrief:

Doorverwijzing moet plaatsvinden via de huisarts of een medisch specialist.
In uw verwijsbrief moet (verplicht) de volgende informatie duidelijk vermeld staan:

1- Uw volledige personalia

2- Verwijzing gericht aan mij (Psychotherapiepraktijk Tabesh)

3- Onderscheid tussen B-GGZ en S-GGZ

4- Duidelijke beschrijving van de problematiek

5- AGB-codes van de huisarts / medisch specialist (persoonlijk en praktijk)

Wachttijd:

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Zodra er meer ruimte vrijkomt, zal dit vermeld worden op deze pagina.

Indien ik u niet in behandeling kan nemen, verwijs ik u door naar een andere collega in de buurt. U kunt zelf ook verder zoeken via www.nvvp.nl  

Intake en indicatiestelling:

Na de aanmelding vindt een kennismaking plaats gevolgd door de intakegesprekken. De intake bestaat uit 2-3 gesprekken waarin met u wordt uitgezocht wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat u er zelf al aan gedaan heeft. Er wordt daarnaast gekeken naar de voorgeschiedenis en de huidige levenssituatie en diens effect op uw huidige klachten. De intakefase wordt afgesloten met de indicatiestelling: er wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen in de intakefase.

Na de intake en bij afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan aan de verwijzer/huisarts over de voortgang en behaalde resultaten. Na afsluiting van het behandelcontact wordt een verslag van de behandeling gedurende 15 jaar bewaard, zoals bepaald vanuit de wet. U kunt als cliënt echter nadrukkelijk verzoeken om de vernietiging ervan.

Behandeling en evaluatie:

Als we samen tot het besluit komen om een behandeling te starten, stel ik samen met u een behandelplan op. Er wordt ernaar gestreefd het behandelplan zo concreet en duidelijk mogelijk te formuleren. Gedurende de behandelperiode bespreek ik met u regelmatig de voortgang, of we nog op de goede weg zitten, wat er nog meer nodig is en wanneer we de behandeling uiteindelijk kunnen afsluiten. Door middel van het afnemen van vragenlijsten bekijk ik samen met u of uw aanmeldingsklachten verminderd zijn. 

Effectmeting:

Om inzicht te verkrijgen in de werking van de therapie verricht ik effectmetingen. Dit betekent dat ik bij aanvang en bij het afsluiten van de behandeling passende vragenlijsten afneem. De resultaten van de metingen worden direct met u besproken.

Crisissituaties:

In geval van een crisissituatie buiten de reguliere openingstijden van mijn praktijk, kunt u zich wenden tot uw huisarts en/of de dienstdoende huisartsenpost.

Klachten:

Heeft u een klacht over de behandeling dan kunt u deze met mij bespreken tijdens de therapie. Zie onderstaande link voor meer informatie:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/